Một đôi sản xuất có 25 người . Tháng 1 đoi đó làm được 855 sản phẩm , tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm . Hỏi trong cả ba

Photo of author

By Hailey

Một đôi sản xuất có 25 người . Tháng 1 đoi đó làm được 855 sản phẩm , tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm . Hỏi trong cả ba tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?




Viết một bình luận