Một xe máy trong 2 h đầu mỗi xe chạy 35km trong 3h sau mỗi h xe chạy 32km trung bình mỗi h xe máy chạy đc bao nhiêu km

Photo of author

By Vivian

Một xe máy trong 2 h đầu mỗi xe chạy 35km trong 3h sau mỗi h xe chạy 32km trung bình mỗi h xe máy chạy đc bao nhiêu km
Leave a Comment