một gen có 120 chu kì xoắn và hiệu số % giữa nuclêôtit loại A với Nu không bổ sung với nó bằng 20% trên mạch 1 của gen có X=120 Nu và A=240 Nu xác địn

Photo of author

By Jade

một gen có 120 chu kì xoắn và hiệu số % giữa nuclêôtit loại A với Nu không bổ sung với nó bằng 20% trên mạch 1 của gen có X=120 Nu và A=240 Nu xác định . 1)chiều dài và khối lượng phân tử của gen . 2) tỉ lệ % và số lượng từng loại trên gen và mối mạch đơn của gen .. 3) số liên kết hiđrô được hình thành giữa các cặp A-T
Leave a Comment