một gen có chiều dài 4248 A0 . Trên mạch 1 của gen có số nu loại G bằng số nu loại X, số nu loại A gấp 3 lần số nu loại G, số nu loại T gấp T lần số n

Photo of author

By Vivian

một gen có chiều dài 4248 A0 . Trên mạch 1 của gen có số nu loại G bằng số nu loại X, số nu loại A gấp 3 lần số nu loại G, số nu loại T gấp T lần số nu loại X. Hãy tính số lượng nu mỗi loại của gen ?
Leave a Comment