Một gen có liên kết hidro là 3210 và số liên kết hoá trị Đ-P của gen là 4798. Trên một mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A chiếm 50% tổ

Photo of author

By Piper

Một gen có liên kết hidro là 3210 và số liên kết hoá trị Đ-P của gen là 4798. Trên một mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A chiếm 50% tổng số Nu của mạch. Tổng số Nu giữa G với A chiếm 30%. Hãy tìm số Nu từng loại của mỗi mạch lần lượt(A1,G1,T1,X1)
Leave a Comment