Một hình lập phương có diện tích xung quan là 256 dm2. Người ta cắt hình lập phương đó thành hai hình hộp chữ nhật nhỏ. Hỏi tổng diện toàn phần của h

Photo of author

By Rylee

Một hình lập phương có diện tích xung quan là 256 dm2. Người ta cắt hình lập phương đó thành hai hình hộp chữ nhật nhỏ. Hỏi tổng diện toàn phần của hai hình hộp chữ nhật đó là bao nhiêu?
Viết một bình luận