Một hình thang có đáy lớn 56m, đáy bé 29m và một nửa diện tích là 522.75m2. Vậy chiều cao hình thang đó là:Immersive Reader (1 Point) 23,4cm 123,4m 24

Photo of author

By Emery

Một hình thang có đáy lớn 56m, đáy bé 29m và một nửa diện tích là 522.75m2. Vậy chiều cao hình thang đó là:Immersive Reader
(1 Point)
23,4cm
123,4m
24m
24,6m
Viết một bình luận