Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Nếu chiều rộng +2m và chiều dài -5m thì diện tích -76m². Tính diện tích ban đầu của khu vư

Photo of author

By Everleigh

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Nếu chiều rộng +2m và chiều dài -5m thì diện tích -76m². Tính diện tích ban đầu của khu vườn ?
Leave a Comment