Một lễ hội hoa năm Kỉ Dậu, một xe hoa kết hình con gà nặng được bốn người kéo đi điễu hành vói vận tốc không đổi 3km/h. Hai người đubgs ngoài kéo với

Photo of author

By Aaliyah

Một lễ hội hoa năm Kỉ Dậu, một xe hoa kết hình con gà nặng được bốn người kéo đi điễu hành vói vận tốc không đổi 3km/h. Hai người đubgs ngoài kéo với lực 210N, và hai người đứng trong kéo với lực 140N.
a) Lực ma sát giữa xe và đường bằng bao nhiêu?
b) Biểu diễn các lực tác dụng vào xe theo tỉ xích thích hợp
(Giải chi tiết)
Leave a Comment