Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 90/100 số học sinh thích học Toán, 80/100 số học sinh thích học Vẽ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích

Photo of author

By Alice

Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 90/100 số học sinh thích học Toán, 80/100 số học sinh thích học Vẽ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học Vẽ ?
Viết một bình luận