một lớp học có 48 học sinh trong đó có 12 học sinh nữ hỏi số tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh ả lớp là bao nhiêu

By Reese

một lớp học có 48 học sinh trong đó có 12 học sinh nữ hỏi số tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh ả lớp là bao nhiêu
Viết một bình luận