một lớp học có 48 học sinh trong đó có 12 học sinh nữ hỏi số tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh ả lớp là bao nhiêu

Photo of author

By Reese

một lớp học có 48 học sinh trong đó có 12 học sinh nữ hỏi số tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh ả lớp là bao nhiêu

0 bình luận về “một lớp học có 48 học sinh trong đó có 12 học sinh nữ hỏi số tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh ả lớp là bao nhiêu”

 1. – Số học sinh nam là:

               `48-12=36` (học sinh)

  – Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và số học sinh cả lớp là:

               `36:48=0,75=75%`

                            Đáp số: `75%`

 2. số học sinh nam trong lớp là :

  48-12=36 (học sinh)

  tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh cả lớp là :

  36÷48×100=75%

  Đáp số 75%

   

Viết một bình luận