Một mạch LC đang có dao động với f=5kHz. Năng lượng điện trường trong tụ C biến thiên điều hoà với A.chu kì 2.10^-4 s B.tần số 10^4 Hz C.chu kì 4.10^

Photo of author

By Amara

Một mạch LC đang có dao động với f=5kHz. Năng lượng điện trường trong tụ C biến thiên điều hoà với
A.chu kì 2.10^-4 s
B.tần số 10^4 Hz
C.chu kì 4.10^-4 s
D.tần số 10MHz
Leave a Comment