Một mảnh bìa hình thang có diện tích 60 M2, chiều cao 6cm, đáy lớn hơn đáy bé 4cm. Nếu đáy lớn giảm 4cm và giữ nguyên đáy bé thì diện tích mảnh bìa là

Photo of author

By Eloise

Một mảnh bìa hình thang có diện tích 60 M2, chiều cao 6cm, đáy lớn hơn đáy bé 4cm. Nếu đáy lớn giảm 4cm và giữ nguyên đáy bé thì diện tích mảnh bìa là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?
Viết một bình luận