một mảnh đất hình thang có đáy lớn 250 m đáy bé 80 m chiều cao 40 m a tính diện tích b trên mảnh đất đó người ta sử dụng 50% diện tích để trồng ngô cứ

Photo of author

By Jasmine

một mảnh đất hình thang có đáy lớn 250 m đáy bé 80 m chiều cao 40 m a tính diện tích b trên mảnh đất đó người ta sử dụng 50% diện tích để trồng ngô cứ 100 mét vuông thì thu được 50 kg Ngô hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu kg ngô

0 bình luận về “một mảnh đất hình thang có đáy lớn 250 m đáy bé 80 m chiều cao 40 m a tính diện tích b trên mảnh đất đó người ta sử dụng 50% diện tích để trồng ngô cứ”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Diện tích mảnh đất là: 

     `(250 + 80) × 40 : 2 = 6600 (m^2)`

  b. Diện tích đât để trồng ngô là: 

     `6600 : 100 × 50 = 3300 (m^2)`

     Trên thửa đất đó thu được số kg ngô là: 

      `3300 : 100 × 50 = 1650 (kg)`

                            Đáp số: a. `6600m^2` 

                                          b. `1650kg`

 2. Đáp án:

  a) `6600m^2`

  b) `1650kg`

  Giải thích các bước giải:

  a) Diện tích của mảnh đất là :

  `((250+80)xx40)/2 = 6600  \ (m^2)`

  b) Diện tích trồng ngô là :

  `6600 xx50% = 3300 \ (m^2)`

  Trên cả thửa ruộng đó người ta thu được số kg ngô là :

  `3300 : 100 xx 50 = 1650 \ (kg)`

  Đáp số : a) `6600m^2`

                b) `1650kg`

Viết một bình luận