Một mảnh đất hình thang có trung bình cộng của hai đáy là 75,5 m chiều cao của mảnh đất đó là 18,2 m Tính a Tính diện tích mảnh đất của hình thang đó

Photo of author

By Ivy

Một mảnh đất hình thang có trung bình cộng của hai đáy là 75,5 m chiều cao của mảnh đất đó là 18,2 m Tính a Tính diện tích mảnh đất của hình thang đó b kéo dài đáy bé của mảnh đất hình thang về hai phía mỗi phía 2,5 m Tính diện tích đất tăng thêm

0 bình luận về “Một mảnh đất hình thang có trung bình cộng của hai đáy là 75,5 m chiều cao của mảnh đất đó là 18,2 m Tính a Tính diện tích mảnh đất của hình thang đó”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bìa giải :

  Tổng đáy bé và đáy lớn là :

  75,5 x 2 = 151(m)

  A.DT mảnh đất ABCD đó là:

  151 x 18,2 : 2 = 1374,1(m2)

  Đáy bé tăng thêm số m là :

  2,5 x 2 = 5 (m)

  Số m2 tăng thêm sau khi tăng đáy bé là :

  5 x 18,2 : 2 = 45,5(m2)

  DT mảnh đất đó sau khi tăng đáy bé lên là :

  45,5 + 1374,1 = 1419,6(m2)

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng đáy bé và đáy lớn là :

  75,5 x 2 = 151(m)

  A.DT mảnh đất ABCD đó là:

  151 x 18,2 : 2 = 1374,1(m2)

  Đáy bé tăng thêm số m là :

  2,5 x 2 = 5 (m)

  Số m2 tăng thêm sau khi tăng đáy bé là :

  5 x 18,2 : 2 = 45,5(m2)

  DT mảnh đất đó sau khi tăng đáy bé lên là :

  45,5 + 1374,1 = 1419,6(m2)

   

Viết một bình luận