Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng kém chiều dài 20m Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15kg rau.

Photo of author

By Madelyn

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng kém chiều dài 20m Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau?

0 bình luận về “Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng kém chiều dài 20m Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15kg rau.”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chiều rộng mảnh vườn là: 

  `60 – 20 = 40 (m)`

  Diện tích mảnh vườn là: 

  `60 × 40 = 2400 (m^2)`

  Trên mảnh vườn, người ta thu được số tạ rau là: 

  `2400 : 10 × 15 = 3600 (kg) = 36  tạ`

                                 Đáp số: `36  tạ`

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   chiều rộng là : ` 60 – 20 = 40m ` 

  diện tích là : ` 60 . 40 = 2400m^2`

  thu hoạch được là : ` 2400 : 10 . 15 = 3600(kg)`

  đổi ` 3600kg = 36 tạ rau ` 

  đáp số ……

Viết một bình luận