Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 2200 vòng và cuộn thứ cấp 120 vòng.Khi mắc cuộn sơ cấp với HĐT 110V thì cuộn thứ cấp có HĐT là bao nhiêu

Photo of author

By Melanie

Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 2200 vòng và cuộn thứ cấp 120 vòng.Khi mắc cuộn sơ cấp với HĐT 110V thì cuộn thứ cấp có HĐT là bao nhiêu
Leave a Comment