Một máy cuốn thuốc lá cứ 3 giây thì cuốn được 20 điều thuốc lá. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để máy đó cuốn được 24 000 điếu thuốc lá ?

Photo of author

By Rylee

Một máy cuốn thuốc lá cứ 3 giây thì cuốn được 20 điều thuốc lá. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để máy đó cuốn được 24 000 điếu thuốc lá ?
Viết một bình luận