Một người bán cam được lãi 35% theo giá vốn. Hỏi người ấy được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá bán? A. 24,88% B. 25,92% C. 29,52% D. 22,59% 4 Một c

Photo of author

By Katherine

Một người bán cam được lãi 35% theo giá vốn. Hỏi người ấy được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá bán?
A. 24,88%
B. 25,92%
C. 29,52%
D. 22,59%
4
Một cửa hàng mua vào 45 000 đồng một hộp bánh. Hỏi phải bán hộp bánh với giá bao nhiêu để được lãi 25% giá bán?
A. 80 000 đồng
B. 75 000 đồng
C. 65 000 đồng
D. 60 000 đồng
5
Một cửa hàng bán 5 cái áo được lãi 150 000 đồng và tiền lãi bằng 12% so với tiền vốn. Hỏi cửa hàng đó bán một chiếc áo với giá bao nhiêu tiền?
A. 300 000 đồng
B. 280 000 đồng
C. 270 000 đồng
D. 260 000 đồng
Viết một bình luận