Một người bán vải lần thứ nhất bán được 1/5 tấm vải, lần thứ hai bán 4/7 chỗ vải còn lại thì tấm vải chỉ còn 12 m Hỏi tấm vải ban đầu dài bao nhiêu mé

Photo of author

By Camila

Một người bán vải lần thứ nhất bán được 1/5 tấm vải, lần thứ hai bán 4/7 chỗ vải còn lại thì tấm vải chỉ còn 12 m Hỏi tấm vải ban đầu dài bao nhiêu mét?
Viết một bình luận