Một người đạp xe trong 3 giờ được 36 km. Nếu người đó đi trong 2 giờ mà một giờ đó gấp 1 giờ của lần trước 2 lần thì 2 giờ đó đi được bao nhiêu km

Photo of author

By Adalynn

Một người đạp xe trong 3 giờ được 36 km. Nếu người đó đi trong 2 giờ mà một giờ đó gấp 1 giờ của lần trước 2 lần thì 2 giờ đó đi được bao nhiêu km
Viết một bình luận