Một người đi xe đạp trên đoạn đường dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 30s rồi dừng lại. Tính vận t

By Allison

Một người đi xe đạp trên đoạn đường dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 30s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường?

0 bình luận về “Một người đi xe đạp trên đoạn đường dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 30s rồi dừng lại. Tính vận t”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: vtb của xe trên quãng đg dốc:

  v1=s1/t1=120/30=4m/s

  vtb của xe trên quãng đg nằm ngang:

  v2=s2/t2=60/30=2m/s

  vtb của xe trên 2 quãng đg

  vtb=(s1+s2)/(t1+t2)=(120+60)/(30+30)=180/60=3m/s

  Trả lời
 2. Đáp án:

   v1 = 4m/s        v2 = 2m/s      vtb = 3m/s

  Giải thích các bước giải:

   Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc là:

  \[{v_1} = \frac{{{s_1}}}{{{t_1}}} = \frac{{120}}{{30}} = 4m/s\]

   Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường nằm ngang là:

  \[{v_2} = \frac{{{s_2}}}{{{t_2}}} = \frac{{60}}{{30}} = 2m/s\]

   Vận tốc trung bình của xe trên cả 2 quãng đường là:
  \[{v_{tb}} = \frac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \frac{{120 + 60}}{{30 + 30}} = 3m/s\]

  Trả lời

Viết một bình luận