Một người đi từ A → B. Đoạn đường AB gồm 1 đoạn lên dốc và 1 đoạn xuống dốc. Đoạn lên dốc với vận tốc 30 km/h và đoạn xuống dốc với vận tốc 50km/h. T

By Sadie

Một người đi từ A → B. Đoạn đường AB gồm 1 đoạn lên dốc và 1 đoạn xuống dốc. Đoạn lên dốc với vận tốc 30 km/h và đoạn xuống dốc với vận tốc 50km/h. Thời gian lên xuống = $\frac{2}{3}$ thời gian xuống dốc
a, so sánh độ dài lên dốc và xuống dốc
b, Tính vận tốc tb của đoạn đường AB

0 bình luận về “Một người đi từ A → B. Đoạn đường AB gồm 1 đoạn lên dốc và 1 đoạn xuống dốc. Đoạn lên dốc với vận tốc 30 km/h và đoạn xuống dốc với vận tốc 50km/h. T”

 1. Bạn tham khảo nhé!

  Đoạn lên dốc có:

  \(\left\{ \matrix{

  {v_1} = 30km/h \hfill \cr

  {t_1} = {2 \over 3}{t_2} \hfill \cr} \right. \Rightarrow {s_1} = {v_1}{t_1} = 30.{2 \over 3}{t_2} = 20{t_2}\,\,\left( {km} \right)\)

  Đoạn xuống dốc có:

  \(\left\{ \matrix{

  {v_2} = 50km/h \hfill \cr

  {t_2} \hfill \cr} \right. \Rightarrow {s_2} = {v_2}{t_2} = 50{t_2}\,\,\left( {km} \right)\)

  a) Có: \(\left\{ \matrix{

  {s_1} = 20{t_2}\,\,\left( {km} \right) \hfill \cr

  {s_2} = 50{t_2}\,\,\left( {km} \right) \hfill \cr} \right. \Rightarrow {s_2} > {s_1}\)

  b) Vận tốc trung bình trên đoạn đường AB là:

  \({v_{tb}} = {{{s_1} + {s_2}} \over {{t_1} + {t_2}}} = {{20{t_2} + 50{t_2}} \over {{2 \over 3}{t_2} + {t_2}}} = 42km/h\)

  Trả lời

Viết một bình luận