Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

By Jade

Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

0 bình luận về “Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?”

 1. Để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê, các quý tộc và thương nhân châu Âu đã:

  – Ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa mang về châu Âu.

  – Tổ chức bắt hàng triệu người da đen ở châu Phi đem bán cho các chủ đồn điền, hầm mỏ ở châu Âu, châu Mĩ làm công nhân.

  – Sử dụng bạo lực để cướp đoạt ruộng đất, đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa. Những người nông nô mất ruộng đất, trở thành lao động làm thuê cho các xí nghiệp của tư sản.

  ⟹ Như vậy, các nhà tư sản đã có được nguồn vốn ban đầu và một đội ngũ đông đảo công nhân làm thuê.

  Trả lời
 2. Để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê, quý tộc và tư sản châu Âu đã:

  – Ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa mang về châu Âu.

  – Buôn bán nô lệ da đen ở châu Phi cho các chủ đồn điền, hầm mỏ ở châu Âu, châu Mĩ làm công nhân.

  – Sử dụng bạo lực để cướp đoạt ruộng đất, đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa. Những người nông nô mất ruộng đất, trở thành lao động làm thuê cho các xí nghiệp của tư sản.

  Trả lời

Viết một bình luận