Một người kéo đều một gàu nước khối lượng 6kg từ giếng sâu 10m lên. Công suất của lực kéo là 12W. Tính thời gian kéo vật lên Ai đó giúp tui dc hk tui

By Mary

Một người kéo đều một gàu nước khối lượng 6kg từ giếng sâu 10m lên. Công suất của lực kéo là 12W. Tính thời gian kéo vật lên
Ai đó giúp tui dc hk tui bí rồi mình năng nĩ

0 bình luận về “Một người kéo đều một gàu nước khối lượng 6kg từ giếng sâu 10m lên. Công suất của lực kéo là 12W. Tính thời gian kéo vật lên Ai đó giúp tui dc hk tui”

 1. Đáp án:

   t = 50s

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  m = 6kg\\
  h = 10m\\
  P = 12W\\
  t = ?s
  \end{array} \right.\)

   Công thực hiện nâng vật là:
  \[A = P.h = 10mh = 10.6.10 = 600J\]

   Thời gian thực hiện là:
  \[P = \frac{A}{t} \Leftrightarrow t = \frac{A}{P} = \frac{{600}}{{12}} = 50s\]

  Trả lời

Viết một bình luận