một người mua 126kg đường dự định chia thành 9 bao nhưng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn dự định 8 kg .hỏi 126 kg đường được chia thành mấy bao

Photo of author

By Lyla

một người mua 126kg đường dự định chia thành 9 bao nhưng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn dự định 8 kg .hỏi 126 kg đường được chia thành mấy bao
Viết một bình luận