một người thợ hàn làm một cái thùng hình hộp chữ nhật không nắp đậy có chiều dài 8dm, chiều rộng 6dm và chiều cao 5dm. tính diện tích tôn dùng để làm

Photo of author

By Autumn

một người thợ hàn làm một cái thùng hình hộp chữ nhật không nắp đậy có chiều dài 8dm, chiều rộng 6dm và chiều cao 5dm. tính diện tích tôn dùng để làm cái thùng đó ( khong tính các mép hàn )
Leave a Comment