Một nhà máy có quý I sản xuất được 45 639 sản phẩm, quý II sản xuất ít hơn quý I là 9 483 sản phẩm. Hỏi 6 tháng đầu năm đó nhà máy sản xuất được tất c

Photo of author

By Madeline

Một nhà máy có quý I sản xuất được 45 639 sản phẩm, quý II sản xuất ít hơn quý I là 9 483 sản phẩm. Hỏi 6 tháng đầu năm đó nhà máy sản xuất được tất cả bao nhiêu sản phẩm
Viết một bình luận