Một ô tô đi từ A đến B. Nếu đi với V= 35km/h thì đến B chậm 2h so với thời gian dự định. Nếu đi với V= 50km/h thì đến B sớm hơn 1h. Tính thoờ gian dự

Photo of author

By Julia

Một ô tô đi từ A đến B. Nếu đi với V= 35km/h thì đến B chậm 2h so với thời gian dự định. Nếu đi với V= 50km/h thì đến B sớm hơn 1h. Tính thoờ gian dự định và chiều dài đoạn đg AB.
Viết một bình luận