Một phân xưởng dự định mỗi tháng sản xuất 1473 chiếc quạt. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi tháng phân xưởng đã sản xuất thêm được 214 chiếc quạt nữa. Hỏi

Photo of author

By Reese

Một phân xưởng dự định mỗi tháng sản xuất 1473 chiếc quạt. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi tháng phân xưởng đã sản xuất thêm được 214 chiếc quạt nữa. Hỏi sau 4 tháng phân xưởng đó đã sản xuất được bao nhiêu chiếc quạt?
Viết một bình luận