Một quả bóng hình cầu có đường kính 28 cm. Tính diện tích da cần dùng để khâu thành quả bóng nếu tỷ lệ hao hụt là 2%:

Photo of author

By Ariana

Một quả bóng hình cầu có đường kính 28 cm. Tính diện tích da cần dùng để khâu thành quả bóng nếu tỷ lệ hao hụt là 2%:
Viết một bình luận