Một rắn phẳng ,mỏng , có dạng là một tam giác đều ABC , mỗi cạnh là a= 10cm . Người ta tác dụng vào một lỗ lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Biết

Photo of author

By Savannah

Một rắn phẳng ,mỏng , có dạng là một tam giác đều ABC , mỗi cạnh là a= 10cm . Người ta tác dụng vào một lỗ lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Biết các lực vuông góc với cạnh AC có độ lớn 10N và đặt vào hai đinh A vàB . Tính momen của ngẫu lực và tóm tắt đầu bài
Giúp mik vs
Leave a Comment