Một số nguyên nằm trong khoảng từ 250 đến 300. Khi chia cho 3 thì số dư là 1. Khi chia cho 5 thì dư là 2. Khi chia cho 7 thì dư là 3. Tìm số.

Photo of author

By Hadley

Một số nguyên nằm trong khoảng từ 250 đến 300. Khi chia cho 3 thì số dư là
1. Khi chia cho 5 thì dư là 2. Khi chia cho 7 thì
dư là 3. Tìm số.
Viết một bình luận