một tấm vải lần 1 cắt đi 1/2 lần 2 cắt đi 1/8 thì còn lại 14m vải tính chiều dài tấm vải, tính số mét vải cắt mỗi lần

Photo of author

By Elliana

một tấm vải lần 1 cắt đi 1/2 lần 2 cắt đi 1/8 thì còn lại 14m vải tính chiều dài tấm vải, tính số mét vải cắt mỗi lần
Viết một bình luận