Một tàu thủy xuổi khúc sông AB với vận tốc 32 km giờ , ngược khúc sông đó với vận tốc 28km giờ . Tính vận tốc của dòng nước và độ dài khúc sông

Photo of author

By Hadley

Một tàu thủy xuổi khúc sông AB với vận tốc 32 km giờ , ngược khúc sông đó với vận tốc 28km giờ . Tính vận tốc của dòng nước và độ dài khúc sông
Viết một bình luận