một thửa ruộng HCN,nay được đắp thêm một bờ đê chia thửa ruộng đó thành một thửa ruộng HV.Tổng chu vi hai thửa ruộng nhỏ là 252 m,Tính diện tích mỗi t

Photo of author

By Jasmine

một thửa ruộng HCN,nay được đắp thêm một bờ đê chia thửa ruộng đó thành một thửa ruộng HV.Tổng chu vi hai thửa ruộng nhỏ là 252 m,Tính diện tích mỗi thửa ruộng ,Biết chu vi HCN ban đầu là 184m
Viết một bình luận