một thửa vườn hcn có chu vi = 72cm . Nếu tăng chiều rộng lên gấp đôi và chiều dài lên gấp ba thì chu vi của thửa vườn mới là 194m . Hãy tìm diện tích

Photo of author

By Lydia

một thửa vườn hcn có chu vi = 72cm . Nếu tăng chiều rộng lên gấp đôi và chiều dài lên gấp ba thì chu vi của thửa vườn mới là 194m . Hãy tìm diện tích của thừa vườn đã cho lúc ban đầu
Viết một bình luận