Một thùng cao 2m đựng đầy nước tính áp suất của nước lên đáy thùng ,lên một điểm cách miệng thùng 0,6 m và lên một điểm cách một thùng 0,8m biết trọng

Photo of author

By Rose

Một thùng cao 2m đựng đầy nước tính áp suất của nước lên đáy thùng ,lên một điểm cách miệng thùng 0,6 m và lên một điểm cách một thùng 0,8m biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/m2
Leave a Comment