Một thùng chứa 8 hộp sữa bột. Mỗi hộp sữa chứa 125g sữa bột. Hỏi: a) Mỗi thùng có bao nhiêu kg sữa bột? b) 4 thùng như thế thì có bao nhiêu kg sữa bột

Photo of author

By Natalia

Một thùng chứa 8 hộp sữa bột. Mỗi hộp sữa chứa 125g sữa bột. Hỏi:
a) Mỗi thùng có bao nhiêu kg sữa bột?
b) 4 thùng như thế thì có bao nhiêu kg sữa bột
Viết một bình luận