Một tổ công nhân đắp đường có tuổi trung bình của tổ là 26, người cao tuổi nhất là 35, tuổi trung bình các người còn lại là 25. Bạn hãy cho biết tổ cô

Photo of author

By Elliana

Một tổ công nhân đắp đường có tuổi trung bình của tổ là 26, người cao tuổi nhất là 35, tuổi trung bình các người còn lại là 25. Bạn hãy cho biết tổ công nhân đắp đường có bao nhiêu người?
Viết một bình luận