một tổ dự dịnh mỗi ngày sản xuất 60 dụng cụ.Thực tế mỗi ngày tổ đã sản xuất vượt mức 20 dụng cụ so với kế hoạch ,do vậy tổ đã hoàn thành trước kế hoạc

Photo of author

By Brielle

một tổ dự dịnh mỗi ngày sản xuất 60 dụng cụ.Thực tế mỗi ngày tổ đã sản xuất vượt mức 20 dụng cụ so với kế hoạch ,do vậy tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày mà còn sản xuất thêm 20 dụng cụ nữa.hỏi trên thực tế tổ đã sản xuất được bao nhiêu dụng cụ

0 bình luận về “một tổ dự dịnh mỗi ngày sản xuất 60 dụng cụ.Thực tế mỗi ngày tổ đã sản xuất vượt mức 20 dụng cụ so với kế hoạch ,do vậy tổ đã hoàn thành trước kế hoạc”

 1. Gọi số dụng cụ tổ cần làm theo kế hoạch là $x$(dụng cụ)

  Khi đó, thời gian dự định là $\dfrac{x}{60}$(ngày)

  Tuy nhiên, thời gian thực tế là $\dfrac{x+20}{80}$(ngày)

  Do khi đó tổ hoàn thành trc kế hoạch 1 ngày nên

  $\dfrac{x+20}{80} = \dfrac{x}{60} – 1$

  $<-> 3x + 60 = 4x – 240$

  $<-> x = 300$

  Vậy theo kế hoạch tổ cần sản xuất $300$ dụng cụ.

Viết một bình luận