một tổ mua nguyên vật liệu để tổ chức thuyết trình tại một lớp. chi phí được chia đều cho các thành viên trong tổ, tuy nhiên , trong tổ có 2 bạn chuyể

Photo of author

By Valentina

một tổ mua nguyên vật liệu để tổ chức thuyết trình tại một lớp. chi phí được chia đều cho các thành viên trong tổ, tuy nhiên , trong tổ có 2 bạn chuyển lớp nên mỗi bạn còn lại phải đóng thêm 3000 đồng. hỏi tổng chi phí cho buổi thuyết trình của tổ đó là bao nhiêu? biết rằng lúc đó có 12 người
Viết một bình luận