Một trường học có 976 học sinh nam và chiếm 8/5 tổng số học sinh toàn trường . Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ

Photo of author

By Melanie

Một trường học có 976 học sinh nam và chiếm 8/5 tổng số học sinh toàn trường . Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ
Viết một bình luận