một xưởng may phải may xong 6000 đôi giày trong một thời gian qui định . Để hoàn thành sớm kế hoạch , mỗi ngày xưởng đã may nhiều hơn 6 đôi giày so v

Photo of author

By Madeline

một xưởng may phải may xong 6000 đôi giày trong một thời gian qui định . Để hoàn thành sớm kế hoạch , mỗi ngày xưởng đã may nhiều hơn 6 đôi giày so vưới số đôi giày phải may trong 1 theo kế hoạch . Vì thế 10 ngày trước khi hết hạn , xưởng đã may được 5300 đôi giày . Hỏi theo kế hoạch , xưởng phải may xong bao nhiu đôi giày ?




Viết một bình luận