Một xường may phải may xong áo trong một thời gian quy định, dể hoàn thành sớm kế hoạch, mỗ ngày xường phải may nhiều hơn 6 cái áo so với kế hoạch vì

Photo of author

By Melanie

Một xường may phải may xong áo trong một thời gian quy định, dể hoàn thành sớm kế hoạch, mỗ ngày xường phải may nhiều hơn 6 cái áo so với kế hoạch vì vậy 5 ngày trước khi hết thời hạn xưởng đã may được 2650 cái áo hỏi theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu cái áo?
Viết một bình luận