Một vật có khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4 cm và chu kì T = 2s. Tính năng lượng của dao động

By Camila

Một vật có khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4 cm và chu kì T = 2s. Tính năng lượng của dao động

0 bình luận về “Một vật có khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4 cm và chu kì T = 2s. Tính năng lượng của dao động”

 1. Đáp án:

  \({\rm{W}} = {5,92.10^{ – 3}}J\)

  Giải thích các bước giải:

  Tần số góc: \(\omega = {{2\pi } \over T} = {{2\pi } \over 2} = \pi \,\,\left( {rad/s} \right)\)

  Biên độ: \(A = 4cm = 0,04m\)

  Khối lượng: \(m = 750g = 0,75kg\)

  Năng lượng dao động:

  \({\rm{W}} = {1 \over 2}m.{\omega ^2}{A^2} = {1 \over 2}.0,75.{\pi ^2}{.0,04^2} = {5,92.10^{ – 3}}J\)

  Trả lời

Viết một bình luận