một vật dao động điều hòa với chu kỳ T=0,314s.Khi vận tốc của vật có độ lớn 40cm/s thì động năng bằng thế năng.Tính biên độ dao động của vật

Photo of author

By Ayla

một vật dao động điều hòa với chu kỳ T=0,314s.Khi vận tốc của vật có độ lớn 40cm/s thì động năng bằng thế năng.Tính biên độ dao động của vật
Leave a Comment