Một vật nhỏ rơi tự do từ các độ cao h=80m so với mặt đất. Lấy giá tốc tự do g=10m/s². Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng trước khi vật chạ

Photo of author

By Eloise

Một vật nhỏ rơi tự do từ các độ cao h=80m so với mặt đất. Lấy giá tốc tự do g=10m/s². Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng trước khi vật chạm đất là.
A 0,71m
B 0,48m
C 0,35m
D 0,15m
Giúp mình nhé
Leave a Comment