Một vật trượt không vận tóc đầu từ đỉnh mặt nghiêng dài 5m ,nghiên g góc 30 độ sộ vố phương ngang .coi ma sát mặt phẳng nghiêng là không đáng kể đến c

Photo of author

By Natalia

Một vật trượt không vận tóc đầu từ đỉnh mặt nghiêng dài 5m ,nghiên g góc 30 độ sộ vố phương ngang .coi ma sát mặt phẳng nghiêng là không đáng kể đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tịc chuyển đọng trên mặt phẳng ngang trong bao lâu.biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là k=0,2 lấy g=10m/s^2
Leave a Comment