Một vật trượt không vận tóc đầu từ đỉnh mặt nghiêng dài 5m ,nghiên g góc 30 độ sộ vố phương ngang .coi ma sát mặt phẳng nghiêng là không đáng kể đến c

Photo of author

By Natalia

Một vật trượt không vận tóc đầu từ đỉnh mặt nghiêng dài 5m ,nghiên g góc 30 độ sộ vố phương ngang .coi ma sát mặt phẳng nghiêng là không đáng kể đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tịc chuyển đọng trên mặt phẳng ngang trong bao lâu.biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là k=0,2 lấy g=10m/s^2

0 bình luận về “Một vật trượt không vận tóc đầu từ đỉnh mặt nghiêng dài 5m ,nghiên g góc 30 độ sộ vố phương ngang .coi ma sát mặt phẳng nghiêng là không đáng kể đến c”

 1. Đáp án:1,14s

   

  Giải thích các bước giải:

   Áp dụng định luật II Niu ton: 

  \(\begin{array}{l}
  P\cos \alpha  – {F_{ms}} = ma\\
   \Leftrightarrow a = \frac{{P\cos \alpha  – {F_{ms}}}}{m} = g\cos \alpha  – \mu g\sin \alpha  = 10.cos30 – 0,2.10.sin30 = 7,66(m/{s^2})
  \end{array}\)

  Thời gian vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng: 

  \(\begin{array}{l}
  s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = 5\\
   \Rightarrow t = 1,14(s)
  \end{array}\)

  Vận tốc dưới chân mặt phẳng nghiêng: \(v = a.t = 7,66.1,14 = 8,7(m/s)\)

  Khi chuyển động trên mặt phẳng ngang, vật chuyển động chậm dần đều với \(a’ =  – a =  – 7,66(m/{s^2})\)

  Thời gian vật chuyển động trên mặt phẳng ngang: \(v’ = v + a’.t’ \Rightarrow t’ = \frac{{v’ – v}}{{a’}} = \frac{{0 – 8,7}}{{ – 7,66}} = 1,14(s)\)

Viết một bình luận