Muốn điều chế được 5,6l O2 thì khối lượng KMnO4 cần nhiệt phân là bao nhiêu

Photo of author

By Maya

Muốn điều chế được 5,6l O2 thì khối lượng KMnO4 cần nhiệt phân là bao nhiêu
Leave a Comment